Modlitwy do Maryji, Matki Bożej

Maryja Matka Boża, Najświętsza Maryja Panna to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. A my i tak to zrobimy. 🙂

Co wiemy o Maryji, Matce Bożej?

Pismo Święte zawiera bardzo dużo informacji o Maryji. W samych Ewangeliach poświęcone jest jej 76 wersetów. 

Niepokalane poczęcie

Maryja urodziła się 'pełna łaski’. Maryja, dzięki łasce Pana, przyszła na świat bez grzechu pierworodnego. Właśnie to rozumiemy przez niepokalane poczęcie. Wielu mylnie myśli, że to Jezus był niepokalanie poczęty. W Jego przypadku mówimy o dziewiczym poczęciu za sprawą Ducha Świętego.

Zwiastowanie Najświętszej Maryji Panny

Maryja wyszła za mąż za św. Józefa w wieku 15-18 lat (źródła nie są zgodne na ten temat).

Św. Józef był niewiele starszy od swojej małżonki. Ks. prof. Józef Naumowicz w wywiadzie z onet.pl powiedział, iż św. Józef już w czasach wczesnego chrześcijaństwa był przedstawiany z brodą. Miało to ukazać go jako starszego człowieka i podkreślić wyjątkowość związku z Maryją. 

Trzeba również pamiętać, że w czasach Jezusa ludzie pobierali się w bardzo młodym wieku. Kobiety uznawane były za gotowe do małżeństwa, gdy zdolne już były do prokreacji. Jeżeli uważacie to za dziwne, pomyślcie co ludzie z tamtych czasów powiedzieliby, jakby zobaczyli współczesne nastolatki  ☺

 Z ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 26-38) wiemy, że po zaślubinach ze św. Józefem Archanioł Gabriel zwiastował Maryji narodziny Jezusa. Rzekł:
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. 

A potem dodał:
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. 

Archanioł Gabriel przekazał również Maryji radosne wieści o błogosławionym stanie jej krewnej — Elżbiety, która była w szóstym miesiącu ciąży mimo swojego zaawansowanego wieku. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Maryja odpowiedziała Archaniołowi:
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”.

Wtedy Gabriel się oddalił.

Według św. Mateusza (Mt 1, 18-25) Duch Święty zstąpił na Maryję już po zamążpójściu, lecz przed wspólnym zamieszkaniem ze św. Józefem.

Józef, jako człowiek sprawiedliwy, gdy dowiedział się, że Maryja jest brzemienna chciał ją ustrzec przed zniesławieniem sekretnie ją oddalając.

We śnie przyszedł do Józefa anioł Pański i powiedział:
Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. 

Po wybudzeniu się ze snu Józef postanowił posłuchać anioła Pańskiego. Pozostał w Nazarecie z Maryją i nie zbliżał się do niej aż porodziła Jezusa.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Po otrzymaniu od anioła radosnych wieści o swojej krewnej — Elżbiecie — Maryja postanowiła złożyć jej wizytę. Według świętego Łukasza (Łk 1, 39-56) dzieciątko w łonie Elżbiety poczuło obecność Maryji i poruszyło się. Elżbietę napełnił wtedy Duch Święty. Widząc Maryję, Elżbieta wykrzyknęła z radości:

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Następnie Maryja zaśpiewała Hymn Magnificat.

Warto wspomnieć, że dzieckiem, które nosiła św. Elżbieta był św. Jan Chrzciciel. Każdy zna go jako proroka, który ochrzcił Jezusa Chrystusa w rzece Jordan.

Chrzest Jezusa

Narodzenie Pana Jezusa

Ze względu na spis ludności rozporządzony przez Cesarza Augusta Józef z Maryją musieli wybrać się do Betlejem, gdyż Józef pochodził z domu i rodu Dawida. 

Poród Maryji rozpoczął się właśnie w Betlejem. Gdy Jezus przyszedł na świat został owinięty w pieluszki i ułożony w żłobie (Łk 2, 1-7). Anioł sprowadził do stajenki okolicznych pasterzy, aby złożyli mu cześć (Łk 2, 8-20). Przywitać Mesjasza przybili również trzej mędrcy ze Wschodu, którym drogę wskazała gwiazda (Mt 2, 1-12).

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Zgodnie z tradycją, małych chłopców obrzeza się osiem dni po narodzinach. Jednocześnie nadaje im się imiona (Łk 2, 21).

W ewangelii Łukasza czytamy:
Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” (Łk 2, 23)

Maryja i Józef zabrali więc Jezusa do świątyni, gdzie za sprawą Ducha Świętego zjawił się również Symeon. Symeon miał nie ujrzeć śmierci, póki nie spotka Mesjasza. Gdy zobaczył Jezusa rozradował się, pobłogosławił mu, a z jego ust popłynęły prorocze słowa:
Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światła na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. 

Zwrócił się wtedy do Maryji:
Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą — a Twoją duszę miecz przeniknie — aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 25-33).

Ucieczka świętej rodziny do Egiptu

Bóg otaczał Maryję i Józefa wyjątkową opieką. Wysłał więc anioła do Józefa we śnie. Anioł kazał mu uciekać wraz z rodziną do Egiptu przed królem Herodem, który chciał znaleźć i zgładzić Dzieciątko. Józef zabrał więc Maryję i Jezusa do Egiptu (Mt 2, 13-15).

Herod dowiedział się o istnieniu Jezusa, króla żydowskiego z proroctw, od mędrców. Nie chcąc stracić władzy kazał wojsku wymordować wszystkich chłopców do 2 roku życia.

Po śmierci Heroda anioł Pański po raz kolejny nawiedził Józefa we śnie i powiedział mu: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. Józef zabrał więc Maryję i Jezusa do miasta Nazaret w Galilei. „Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem”. (Mt 2, 19-23)

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Gdy Jezus miał 12 lat Maryja i Józef postanowili wspólnie udać się na Święto Paschy do Jerozolimy. Gdy wracali Jezus pozostał w świątyni, czego Maryja i Józef nie zauważyli aż do następnego dnia. Myśleli bowiem, że jest w towarzystwie pielgrzymów wracających z Jerozolimy do Nazaretu. 

Znaleźli go po trzech dniach w świątyni otoczonego nauczycielami zachwyconymi mądrością i bystrością Jezusa. Maryja powiedziała wtedy: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Wrócili wtedy do Nazaretu. (Łk 2, 41-52)

Młody Jezus naucza w świątyni
Młody Jezus naucza w świątyni

Działalność Pana Jezusa

Maryja odegrała bardzo ważną rolę na weselu w Kanie Galilejskiej. Gdy zabrakło wina Maryja zwróciła się do Jezusa, który początkowo nie chciał zainterweniować mówiąc, że jego czas jeszcze nie nadszedł. Zrobił jednak jak poprosiła. Maryja nakazała sługom robić cokolwiek Jezus im powie. Jezus kazał sługom napełnić sągwie wodą i zanieść staroście wesela. Gdy to zrobili woda zmieniła się w wino. „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego jego uczniowie. (J 2, 1-11).

Według św. Mateusza, św. Łukasza i św. Marka Maryja i krewni Jezusa nie mogli się do Niego przedostać przez tłum, który słuchał jego nauk. Gdy któryś z wiernych powiedział Mu o tym, Jezus rzekł: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12, 46-50).

Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maryja po raz ostatni w Piśmie Świętym pojawia się wraz ze św. Marią Magdaleną, św. Marią Kleofasową i św. Janem pod krzyżem na Kalwarii. Jezus, umierając na krzyżu przekazał św. Janowi Maryję w opiekę, a Jej dał misję duchowego macierzyństwa nad całym rodzajem ludzkim (J 19, 25-27).

Piet? - rzeźba Matki Boskiej trzymającej na kolanach ciało Jezusa Chrystusa.
Pietà, Michał Anioł, bazylika św. Piotra na Watykanie

Modlitwy do Maryji

Zdrowaś Maryjo

Chociaż ta modlitwa jest już wspomniana w trzech modlitwach podstawowych, to jednak nie sposób zacząć od innej modlitwy w kwestii modlitw do Batki Bożej, niż od Zdrowaś Maryjo właśnie. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Akt Zawierzenia Matce Bożej

Maryjo, Najświętsza Pani, Niepokalana Matko Zbawiciela! Ty dla wszystkich pokoleń nie przestajesz być znakiem Bożego Adwentu i znakiem ludzkiej nadziei…

O Matko ludzi i Matko ludów! Tobie są znane wszystkie ich cierpienia i wszystkie nadzieje. Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie ich zmagania – pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy światłością i ciemnością. Zmagania te wstrząsają światem. Przyjmij nasze pokorne wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Niepokalanego Serca.

Ogarnij miłością najlepszej Matki i Służebnicy Pańskiej te serca i te ludy, które najbardziej na to czekają, a których zawierzenia Ty również szczególnie oczekujesz. Niech dla wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy i sprawiedliwości, czas nadziei i miłości!

Okaż się dla nas Matką, choć tak mało na tę miłość macierzyńską zasługujemy. Ale miłość Matki jest zawsze większa: w niej objawia się miłosierdzie Boga, które jest potężniejsze od wszelkiego zła… Ty, która w swym Niepokalanym Sercu depczesz głowę węża i ogarniasz świat cały: Okaż się Matką!

Rzym, 8 grudnia 1981

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej

Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo!
Królowo Świata i Polski Królowo!
Panno Święta, Matko Boska Częstochowska!
Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam,
Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci.
Czuję, żem nie godzien Twoich względów,
żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie,
proszę Cię przez Krew najdroższą,
którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus,
nie odtrącaj mnie od siebie.

Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia,
które uczyniłem w życiu moim.
Wsparty pomocą Twoją, przyrzekam,
że w nich wytrwam aż do śmierci.

Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie
i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa,
wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną.

O Maryjo Częstochowska,
od lat przeszło 600 w tym obrazie cudami słynąca,
proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek
godzien był zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios,
o łaskawa i miłosierna Pani.

Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska,
jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.

Amen.

Maryjo Królowo Polski!
Jestem przy Tobie pamiętam! Czuwam!

Modlitwa o opiekę Matki Bożej

O Niepokalana, Przeczysta Panno Maryjo, Matko Boga. Przez Ciebie pojednani zostaliśmy z Bogiem. Tyś Orędowniczką grzeszników, bezpiecznym Portem rozbitków.

Tyś Pociechą świata, Okupem więźniów, Wspomożeniem chorych, Pokrzepieniem smutnych, Ucieczką i Zbawieniem całego świata.

O Najdostojniejsza Królowo, Matko Boga, okryj nas skrzydłami miłosierdzia, zlituj się nad nami. Oddaliśmy się Tobie i poświęcili na Twą służbę. Dziewico Niepokalana, do Ciebie się uciekamy.

Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

Pani Aniołów,
Potężna Niebios Królowo,
Matko Boża i Matko nasza Fatimska;
Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę,
abyś starła głowę szatana,
i osłaniała swoje ziemskie dzieci
przed jego złowrogim wpływem.
Ciebie Syn Twój a Pan Nasz Jezus Chrystus
dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę,
Ty zaś, Pełna Ducha Świętego,
uzdrawiasz nas lekarstwem pokuty
i orężem modlitwy różańcowej
umacniasz do walki z mocami ciemności.
Prosimy Cię pokornie, rozkaż
hufcom anielskim, aby ścigały złe duchy,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając
je wszędzie, strąciły na dno piekła.
Święci Archaniołowie i Aniołowie,
brońcie nas i strzeżcie nas.

Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej

Zwracamy się teraz do Ciebie, o Matko Boża Saletyńska, Pośredniczko i Pojednawczyni nasza.
Ty podejmujesz tyle trudu, aby ochraniać nas przed złem i prowadzić do Chrystusa.
Wdzięczni za Twoją dobroć, przyrzekamy pamiętać o Twoich napomnieniach z góry La Salette i chcemy być zawsze Tobie posłuszni i oddani.
Z całego serca pragniemy poprawić się z naszych grzechów, wad i nałogów, aby pocieszyć Twoje strapione Serce i nie być przyczyną ponownych Twych łez i boleści.
O Najdroższa Matko, wyjednaj nam łaskę nawrócenia, stałej przemiany i odnowy naszego chrześcijańskiego życia, abyśmy swoim dobrym i szlachetnym postępowaniem, zasłużyli na przebywanie z Tobą w niebie, gdzie Twój Syn, Jezus Chrystus, żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Litanie do Matki Bożej

Litania do Matki Bożej Gromnicznej

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Panno, Patriarchom obiecana,
Panno, przez Proroków przepowiadana,
Panno, z pokolenia Dawidowego pochodząca,
Panno, Józefowi sprawiedliwemu zaślubiona,
Panno, Bogu nad wszystko przyjemna,
Panno, przez Archanioła Gabriela pozdrowiona,
Panno, łaski Bożej pełna,
Panno, pomiędzy niewiastami błogosławiona,
Panno, służebnicą Pańską się nazywająca,
Panno, mocą Ducha Świętego objęta,
Panno, Emanuela rodząca,
Panno, przez mędrców ze wschodu nawiedzona,
Maryjo Najświętsza, któraś obrzędowi oczyszczenia w świątyni się poddała,
Maryjo Najświętsza, któraś Syna Twego przedstawiła w świątyni i Bogu ofiarowała,
Maryjo Najświętsza, któraś na ofiarę parę gołębi przyniosła,
Maryjo Najświętsza, któraś Jezusa w świątyni wykupiła,
Maryjo Najświętsza, któraś słowa prorocze z ust Anny i Symeona słyszała,
Maryjo Najświętsza, której serce miecz boleści miał przeniknąć,
Maryjo Najświętsza, Matko najczystsza, módl się za nami.

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Maryjo!

Abyś serce Twe macierzyńskie ku modłom naszym skłonić raczyła,
Abyś we wszystkich potrzebach ucieczką naszą być raczyła,
Abyś doskonałą czystość serca nam wyprosić raczyła,
Abyś nas sprawiedliwymi, gorliwymi i pobożnymi uczynić raczyła,
Abyś nas Panu Bogu jako przybrane dzieci przedstawić raczyła,
Abyśmy za Twoim wzorem Syna Twego najukochańszego w sercu nieustannie nosili,
Abyś nam śmierć szczęśliwą wyjednać raczyła,
Abyś wszystkim zmarłym wieczny odpoczynek wybłagać raczyła, O, Matko Pana naszego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Widzieliśmy światło na oświecenie pogan
O.: I chwałę ludu Izraela.

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedsta­wiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Litania do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,

Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami.
Najświętsza Panno pokutę zalecająca,
Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca,
Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Niepokalane Poczęcie,
Niepokalana Córo Boga Ojca,
Niepokalana Matko Syna Bożego,
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości Bożej,
Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości,
Niepokalana Arko Przymierza,
Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża piekielnego,
Niepokalana Królowo nieba i ziemi,
Niepokalana skarbnico łask Boskich,
Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca,
Niepokalana Dziewico wolna od grzechu pierworodnego,
Niepokalana bramo niebios,
Niepokalana Gwiazdo morza,
Niepokalana Matko Kościoła świętego,
Niepokalane źródło wszelkich doskonałości,
Niepokalana przyczyno naszej radości,
Niepokalany wzorze wiary,
Niepokalane źródło Bożej miłości,
Niepokalany znaku naszego zbawienia,
Niepokalane światło Aniołów,
Niepokalana nauczycielko Apostołów,
Niepokalana chwało Proroków,
Niepokalana potęgo Męczenników,
Niepokalana opiekunko Wyznawców,
Niepokalany wzorze dziewiczej czystości,
Niepokalana radości ufających Tobie,
Niepokalana obrono grzeszników,
Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo bez grzechu poczęta
Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć,
jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy.
Amen. 

Koronki do Matki Bożej

Odmawia się na Różańcu.

Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych paciorkach:

O Matko Pomocy Nieustającej, wysłuchaj głosu duszy błagającej, o Maryjo wspomóż nas w potrzebie, o Matko wołamy z ufnością do Ciebie.

Na 10 małych paciorkach:

O Maryjo, wspomóż nas!

Na zakończenie:

Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uciekamy do Twojego Najświętszego Serca, bo w Tobie widzimy ratunek i własną odnowę.

Modlitwa:

O Matko Nieustającej Pomocy, grzesznicy z ufnością udają się do Ciebie. Głos ich ośmielony wzywa Twojego Imienia, a Ty nadziejo dusz, które już tracą nadzieję, gdy Bóg zagniewany. Ty Maryjo zawsze Miłosierna wstawiasz się za biednym grzesznikiem. Bóg wtedy przebacza, a Aniołowie cieszą się w niebie i na ziemi. Człowiek nieszczęśliwy i strapiony składa u stóp Twoich swe łzy i cierpienia. Wszystkie złamane serca, wszystkie śmiertelne troski i obawy, lecz Ty, Maryjo, która jesteś pociechą nieszczęśliwych, pewną ucieczką grzeszników, Ty słuchasz jęków boleści, koisz rany, wszystkie oczy zalane łzami wznoszą się do Ciebie, bo Ty łzy osuszasz dobrocią swoją. Miłość więc, wdzięczność i uwielbienie naszej tak dobrej Matce!

O Najświętsza Panno Maryjo Nieustającej Pomocy, otocz nas ustawicznie płaszczem Twej przemożnej obrony. 

Koronka do Matki Bożej, Uzdrowienie chorych

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Matko Najświętsza, Uzdrowienie Chorych, wybaw mnie, proszę, od niemocy mojej, podaruj mi zdrowie – skarb najcenniejszy, wlej w me serce ufność, miłość i nadzieję, aby łaska Pana zawsze była przy mnie. Pani Miłosierna, oręduj za mną, podetnij korzenie grzechów moich, ku Bogu kieruj myśli moje i bądź przy mnie w ostatniej chwili mego życia ziemskiego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach:

O Maryjo, Uzdrowienie Chorych, Ty znasz nasze bóle i choroby. Wiesz jak trudno jest w pokorze dźwigać krzyż swego cierpienia i wytrwale nieść go przez życie. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy potrafili cierpliwie znosić wszystkie przeciwności i nigdy nie upadali na duchu. Amen.

Na 10 małych paciorkach:

Pozdrawiamy Cię Maryjo – Uzdrowienie Chorych i przyzywamy jako Orędowniczkę i Opiekunkę. W Twoim ręku są skarby Bożych łask. Ty Jesteś ich Szafarką,Tyś Bramą Niebios. W Tobie jest nadzieja nasza na szczęśliwą wieczność. Amen.

Po każdym dziesiątku:

O Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Na zakończenie:

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Maryję za Matkę, spraw, prosimy, abyśmy w każdej chorobie i cierpieniu, wzywali Jej pomocy i wypraszali sobie u Ciebie, naszego Zbawiciela, łaskę powrotu do zdrowia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *